Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZÓW

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

PRZEZ PRZEWOŹNIKA Firma Transportowa Tadeusz Pilch TOMTUR

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o : art. 4 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50 poz. 601, z póż. zmian.), Ustawę z dnia 13.06.2003r. O cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. nr 264, poz. 1573 z póż. zmian.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 181/2011 z dnia 16.02.2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006r. nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. nr 1137), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć :

a/ Przewoźnik – Firma Transportowa Tadeusz Pilch TOMTUR, BABICE 187 C, 37-754 BABICE.

b/ Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

c/ Cennik biletów znajduje się na stronie internetowej Przewoźnika.

d/ Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, lub zgłoszenia danych osobowych Pasażera w chwili rezerwacji biletu. Na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (cena biletu) Pasażera i jego bagaż z wybranego adresu pod wskazany adres uzgodniony w trakcie rezerwacji (door to door).

e/ Bagaż podręczny – bagaż o wadze nie przekraczającej 5kg i wielkości 40x40x30cm, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej i pozostający pod bezpośrednią pieczą Pasażera.

f/ Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny (w cenie biletu), który Pasażer przekazuje do luku bagażowego w ilości do dwóch walizek o wadze łącznej nie przekraczającej 45kg, i wymiarach 75x50x30cm każda.

g/ Bagaż dodatkowy – bagaż dodatkowo płatny ponad cenę biletu (nadbagaż), który pasażer przekazuje do luku bagażowego. Nadbagaż powinien zostać zgłoszony Przewoźnikowi najpóźniej na dzień przed wyjazdem drogą telefoniczną. W innym przypadku Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu nadbagażu.

h/ Pojazd – środek transportu Przewoźnika, którym wykonywana jest umowa przewozu.

3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika, pojazdem innym niż autobus i autokar (tzw. busy) ; Przewoźnik posiada stosowne uprawnienie na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym, lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, a to zgodnie z komunikatem GITD z dnia 15.08.2013r.

4. Dokonanie zakupu biletu, lub jego rezerwacja z podaniem danych osobowych przez Pasażera jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu, oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z jego załącznikami.

II. PASAŻER

1. Pasażer winien przybyć pod uzgodniony z Przewoźnikiem adres co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się Pasażera do chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu, zaś cena wcześniej opłaconego biletu nie jest zwracana Pasażerowi. To samo dotyczy Pasażera będącego w stanie nietrzeźwości, lub po użyciu podobnie działających środków.

2. Pasażer ma możliwość wcześniejszej rezerwacji biletu u Przewoźnika. Anulowanie rezerwacji biletu przez Pasażera w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym odjazdem skutkuje obowiązkiem zapłaty całości ceny za zarezerwowany bilet. To samo dotyczy sytuacji nie stawienia się Pasażera do chwili planowanego odjazdu. W powyższych sytuacjach Pasażer ma obowiązek zapłaty za bilet do 7 dni od daty planowanego odjazdu.

3. Pasażer ma możliwość zakupu biletu i zapłaty u kierowcy busa. Pasażer nie posiadający środków na zapłatę za bilet powinien zgłosić to wcześniej do działu rezerwacji Przewoźnika (+48 667 030 570) a ponadto wypełnić i podpisać czytelnie oświadczenie, w którym zobowiązuje się zapłacić za bilet niezwłocznie po przyjeździe do miejsca docelowego. Oświadczenie o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Pasażer powinien zająć miejsce co najmniej na 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na Pasażerów nie stosujących się do powyższego postanowienia, które dotyczy zarówno przystanku początkowego jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu, oraz postoju w miejscu przesiadki do innego środka transportu.

5. Pasażer ma obowiązek spełniać wszelkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważny bilet oraz ważne dokumenty wyjazdowe i wjazdowe oraz inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy w tym dowód osobisty, lub paszport a także wizy o ile są wymagane. Pasażer ponosi całkowita odpowiedzialność za brak, lub nieważność powyższych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnych dokumentów podróży, lub nie posiada ich w ogóle, zwłaszcza uprawniających do przekraczania granicy. W przypadku indywidualnej kontroli celno-paszportowej z przyczyn wskazanych powyżej Przewoźnik nie będzie oczekiwał dłużej na Pasażera niż 15 minut.

6. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie, oraz zaleceń wydawanych przez obsługę (kierowcę) i Przewoźnika.

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (zniszczenie pojazdu i jego wyposażenia), oraz innym Pasażerom i kierowcy na zasadach ogólnych w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Pasażer, który w sposób umyślny, lub wskutek niedbalstwa uszkodzi, lub zanieczyści pojazd, lub jego wyposażenie zobowiązany jest zwrócić Przewoźnikowi koszty celem całkowitego naprawienia szkody. W przypadku jeżeli zniszczenia spowodowane przez Pasażera doprowadzą do wyłączenia pojazdu z eksploatacji oprócz naprawienia szkody, Pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości 1000,00zł. za każdy dzień postoju.

9. W trakcie podróży Pasażer zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym w szczególności zapiąć pasy bezpieczeństwa i nie przemieszczać się w trakcie jazdy.

10. W trakcie podróży zabrania się spożywania alkoholu i stosowania podobnie działających środków, oraz palenia tytoniu. Dotyczy to wnętrza pojazdu jak również przerw w podróży co do spożywania alkoholu i podobnie działających środków. Pasażer nie stosujący się do powyższego zakazu zostanie usunięty z pojazdu na najbliższym bezpiecznym parkingu, lub też nie zostanie do niego wpuszczony po zakończeniu przerwy w podróży.

11. Pasażer, który swoim zachowaniem, lub przewożonym bagażem stanowi niebezpieczeństwo dla siebie, innych podróżujących, lub kierowcy (obsługi) zostanie niezwłocznie usunięty z pojazdu. Niezależnie od powyższego kierowca (obsługa) ma prawo zawezwać odpowiednie służby. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za kary finansowe (mandaty, grzywny) nałożone przez uprawnione organy, wskutek nieprzestrzegania przez Pasażera ogólnie obowiązujących przepisów. Pasażer nie posiadający środków na zapłacenie nałożonych kar finansowych (mandaty grzywny) zmuszony będzie do niezwłocznego opuszczenia pojazdu. W takim przypadku nie przysługuje pasażerowi roszczenie do Przewoźnika o zwrot ceny biletu, lub jej części.

12. Pasażerowie z którymi podróżują osoby małoletnie zobowiązane są do posiadania stosownych dokumentów uprawniających do podróży i przekraczania granicy przez małoletnich, oraz odpowiednie do wieku dzieci foteliki, lub siodełka.

13. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie podróżują z małoletnim zobowiązani są wypełnić oświadczenie o zgodzie na podróż dziecka za granicę, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Równocześnie powinno to zostać zgłoszone Przewoźnikowi w trakcie rezerwacji biletu.

14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie w chwili, kiedy znajdują się one poza pojazdem Przewoźnika. W każdym przypadku, pierwszorzędną odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletnich w trakcie podróży ponoszą Pasażerowie pod których bezpośrednią opieką małoletni podróżują.

15. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie szkody powstałe podczas przebywania Pasażera w pojeździe Przewoźnika. Inne zdarzenia powodujące szkodę u Pasażera powstałe poza pojazdem Przewoźnika ubezpieczenie nie obejmuje.

16. Pasażer może posługiwać się kartą stałego Klienta. Karta stałego Klienta jest imienna. Kierowca podczas płatności odznacza kolejne przejazdy na karcie Klienta. Przejazdy z użyciem karty stałego Klienta są rejestrowane w bazie danych Przewoźnika. Posiadanie uzupełnionej Karty Stałego Klienta upoważnia do skorzystania z promocji. W okresach świątecznych nie obowiązują promocje i rabaty na przejazdy.

III. PRZEWOŹNIK

1. Przewoźnik (kierowca) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (dowodu osobistego, paszportu, wizy). W przypadku odmowy okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik (kierowca) może odmówić wstępu Pasażera do pojazdu.

2. Przewoźnik (kierowca) ma prawo nie dopuścić Pasażera do zajęcia miejsca w pojeździe, lub odmówić dalszego przewozu w przypadku, gdy Pasażer :

a/ nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,

b/ znajduje się pod wpływem alkoholu, lub podobnie działającego środka (narkotyki),

c/ swoim zachowaniem stanowi zagrożenie bezpieczeństwa podróży dla siebie, kierowcy, lub innych Pasażerów, a także, kiedy swoim zachowaniem może wpływać na komfort podróży. Powyższe dotyczy również przewożonego przez Pasażera bagażu.

Skutki prawne i finansowe odmowy przewozu z wyżej wymienionych przyczyn ponosi wyłącznie Pasażer.

3. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim uzgodnionym czasie. Nie odpowiada jednak za przyczyny od niego niezależne.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i dalsze ich skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole celne, graniczne, policyjne, ITD), lub innymi czynnikami niezależnymi (problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym, lub na przejściach granicznych).

5. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (zamknięcie granic, klęska żywiołowa, strajk, demonstracje, blokady dróg) ani wynikających z nich dalszych skutków.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, lub niedojście umowy przewozu do skutku, wskutek podania błędnego, lub niepełnego adresu przez Pasażera.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy lub późniejszy niż uzgodniony przyjazd pojazdu na miejsce docelowe i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla Pasażera.

8. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika, Pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość ceny niewykorzystanego biletu, lub też przejazd w innym wybranym terminie za ewentualną dopłatą, lub zwrotem różnicy ceny nowego biletu.

9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przewozu pojazdem zastępczym – innym niż Przewoźnika. Ze względów logistycznych, lub bezpieczeństwa Pasażerów, Przewoźnik może wprowadzić przesiadki w trakcie podróży, lub znaleźć transport zastępczy u innego Przewoźnika.

10. Trasa przejazdu ze względów logistycznych może różnić się od podanej przy rezerwacji biletów.

IV. BILETY

1. Bilet jest dokumentem imiennym uprawniającym do przejazdu Pasażera na wybranej trasie.

2. Bilet nie może być sprzedawany, lub udostępniany przez Pasażera innym osobom.

3. Bilet można zakupić dokonując rezerwacji, lub u kierowcy (obsługi) pojazdu Przewoźnika bezpośrednio przed odjazdem.

4. Ważność biletu wygasa w dniu i godzinie odjazdu jeżeli Pasażer nie stawi się w miejscu, dniu i godzinie odjazdu punktualnie zgodnie z ust. II pkt 1 i 4 niniejszego Regulaminu.

5. Pasażerowi przysługuje prawo przejazdu innym kursem Przewoźnika na tej samej wcześniej wykupionej trasie, lub za dopłatą ceny biletu o ile zmienią się ceny, lub warunki przewozu. Możliwość taka istnieje o ile będą wolne miejsca na innych kursach. Pierwszeństwo w takim przypadku mają Pasażerowie wcześniej rezerwujący bilety na dany kurs.

6. Bilet nie jest fakturą VAT. Chęć otrzymania faktury za przejazd Pasażer powinien zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji biletu podając równocześnie wszystkie prawem wymagane dane celem jej wystawienia przez Przewoźnika.

7. Bilet sprzedawany jest bez oznaczenia konkretnego miejsca w pojeździe. Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie według obowiązującej taryfy Przewoźnika.

8. Ceny biletów określa cennik Przewoźnika dostępna na jego stronie internetowej.

9. W terminie do 24 godzin przed wyjazdem Pasażer ma prawo bezpłatnej zmiany trasy przejazdu, daty wyjazdu, daty powrotu anulowania wyjazdu. Zmiana daty, lub trasy uzależniona jest od ilości wolnych miejsc pozostających w aktualnej dyspozycji Przewoźnika.

10. Zmiany o których mowa powyżej dokonywane przez Pasażera w czasie krótszym niż 24 godziny przed odjazdem traktowane jest jako anulowanie rezerwacji biletu zgodnie z ust. II pkt 2 niniejszego Regulaminu.

11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitowanej sprzedaży biletów na trasach promocyjnych, zniżkowych, lub związanych z innymi udogodnieniami dla Pasażerów.

12. Dane zawarte w bilecie są gromadzone i przechowywane przez Przewoźnika zgodnie z informacją zawartą w ust. VII niniejszego Regulaminu.

V. BAGAŻE

1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, jego adresem i numerem telefonu (można podać również adres poczty elektronicznej). W przypadku przewozu nadanych paczek opis powinien ponadto uwzględniać dane nadawcy i odbiorcy w zakresie jak wskazano w zdaniu poprzedzającym.

2. Bagaż w luku bagażowym układa kierowca. Nie dotyczy to nadbagażu.

3. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia podróży.

4. W cenie biletu Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny i bagaż podstawowy o wymiarach i wadze określonych w ust. I pkt 2 lit. e, f niniejszego Regulaminu.

5. Bagaż dodatkowy (nadbagaż) Pasażer jest obowiązany zgłosić Przewoźnikowi przy rezerwacji biletu równocześnie określając jego wielkość i wagę.

6. Przewoźnik ma prawo nie wyrazić zgody na przewóz bagażu dodatkowego jeżeli jego wymiary, ciężar, lub właściwości nie odpowiadają możliwościom przewozowym pojazdu, dużym obłożeniem bagażowym na danym kursie, lub obowiązującym przepisom.

7. Przewoźnik nalicza dodatkową płatność za nadbagaż indywidualnie biorąc pod uwagę jego ciężar i gabaryty.

8. Zabrania się przewozu w bagażach, oraz w nadawanych paczkach przedmiotów i substancji zabronionych przez odrębne przepisy (zarówno w kraju początkowym, tranzytowym jak i docelowym), przedmiotów niebezpiecznych, łatwo psujących, wydzielających zapach, plamiących, żywych zwierząt, pokarmów. Przewoźnik (kierowca) odmówi przewozu bagażu zawierającego rzeczy o właściwościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

9. Kierowca w uzasadnionych przypadkach, ma prawo żądać otwarcia bagażu przez Pasażera przed rozpoczęciem podróży, lub w jej trakcie. W przypadku odmowy otwarcia bagażu przez Pasażera zostanie on niezwłocznie wydalony z pojazdu wraz z bagażem.

10. Pasażer nadający paczkę u kierowcy pojazdu ma obowiązek zamknąć ją (zakleić) dopiero po sprawdzeniu przez kierowcę, czy paczka nie zawiera przedmiotów, lub substancji opisanych w pkt 9 ust V niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzenia, iż w zawartości paczki znajdują się substancje, przedmioty zabronione przez prawo, lub niebezpieczne kierowca ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki (paczki).

11. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, lub nadawanej paczki w czasie rezerwacji biletu. Przewoźnik (kierowca) może sprawdzić zawartość bagażu, lub paczki celem sprawdzenia zgodności wartości przewożonych rzeczy z deklaracją Pasażera. Odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest do wysokości deklaracji Pasażera.

12. W przypadku braku deklaracji odpowiedzialność przewoźnika ogranicza się do zwykłej (średniej) wartości rzeczy.

13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i bagaż podręczny przewożony w kabinie i będący pod bezpośrednią pieczą Pasażera.

14. Kierowca usunie z pojazdu bagaż, któremu nie można przypisać właściciela (żaden z podróżnych nie stwierdzi że jest jego właścicielem).

15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę, lub zniszczenie (niezdatność do użycia) przewożonych przez Pasażera przedmiotów łatwo tłukących się, łatwo psujących, komputerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu elektronicznego, pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, lekarstw, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, lub kolekcjonerskiej.

16. W przypadku przewozu rzeczy o których mowa w pkt 15 Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.

17. W przypadku pozostawienia przez Pasażera bagażu w Pojeździe Przewoźnika, lub jego zapomnienia, lub z innych powodów bagaż nie jest objęty odpowiedzialnością Przewoźnika. Zapomniany i nieodebrany bagaż będzie przechowywany przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

18. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczania pojazdu Przewoźnika stwierdzi brak, lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest o tym fakcie natychmiast poinformować obsługę (kierowcę), i uzyskać pisemne potwierdzenie tej okoliczności na bilecie, lub w sporządzonym protokole. Potwierdzenie powyższe Pasażer zobowiązany jest dołączyć do pisemnej reklamacji, którą ma prawo złożyć zgodnie z ust. VI niniejszego Regulaminu.

19. Przewoźnik dopuszcza możliwość przewozu żywych zwierząt tylko w kabinie pojazdu, o wadze do 5 kg. pod następującymi warunkami :

a/ przewóz zwierzęcia zostanie zgłoszony przy rezerwacji biletu z dokładnym określeniem jego wagi, wielkości, gatunku i rasy.

b/ zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip, aktualne badania weterynaryjne wymagane w kraju początkowym, tranzytowym i docelowym.

c/ zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w klatce, kojcu, torbie, umieszczonej na siedzeniu obok siedzenia Pasażera (opiekuna zwierzęcia).

d/ przewóz zwierzęcia nie może zakłócać podróży i komfortu innym Pasażerom, oraz kierowcy. W przypadku zakłócania komfortu podróży innym Pasażerom, lub kierowcy, Przewoźnik ma prawo usunąć Pasażera z pojazdu, wraz ze zwierzęciem i bagażem. Pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletów, lub ich części.

e/ za przewóz zwierzęcia Przewoźnik pobiera 50% ceny biletu.

f/ zwierzę przewożone jest na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko jego opiekuna.

g/ zwierzę podróżuje wyłącznie ze swoim opiekunem uwidocznionym w paszporcie zwierzęcia.

h/ Przewoźnik odmówi przewozu zwierzęcia wpisanego na listę zwierząt niebezpiecznych, a także z innych przyczyn wynikających z bezpieczeństwa, lub logistyki transportu.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje wynikające z umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od daty zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji.

2. Osobą uprawnioną do złożenia reklamacji jest Pasażer, jego pełnomocnik, opiekun prawny lub następca prawny.

3. Jeżeli składającym reklamacje nie jest Pasażer do reklamacji należy dołączyć pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający możliwość reprezentowania praw Pasażera. Reklamacje złożone przez osoby trzecie, lub nie dołączające pełnomocnictwa nie będą rozpatrywane.

4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy : opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody, oraz opisać żądany sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Do reklamacji należy dołączyć bilet, lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu także pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia, lub utraty. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom formalnym Przewoźnik wzywa Pasażera do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Niespełnienie powyższego warunku przez Pasażera spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeżeli reklamacja zostanie uzupełniona przez Pasażera, Przewoźnik rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia uzupełnienia. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużone do 90 dni o czym Przewoźnik powiadomi Pasażera. Powiadomienie winno nastąpić przed upływem 30 dni po otrzymaniu reklamacji.

5. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEWOŹNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

1. Administratorem Danych Osobowych Pasażerów jest Przewoźnik.

2. Dane Osobowe Pasażerów zbierane są i są konieczne w celu prawidłowego zabezpieczenia umowy przewozu Pasażerów i ich bagaży, jej zawarcia, wykonania, rozliczenia, oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Przewoźnik nie udostępnia Danych Osobowych Pasażerów osobom i podmiotom trzecim.

4. Pasażer ma prawo do :

a/ dostępu do swoich Danych Osobowych i otrzymywania z nich kopii.

b/ sprostowania (poprawienia) swoich Danych Osobowych.

c/ usunięcia danych.

d/ ograniczenia przetwarzania danych.

e/ przenoszenia danych

f/ wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

5. Przewoźnik informuje, iż jeżeli Pasażer nie poda swoich Danych Osobowych, lub też cofnie zgodę na ich przetwarzanie, Przewoźnik odmówi zawarcia umowy przewozu, lub też odmówi świadczenia dalszych usług.

6. Przewoźnik przechowuje Dane Osobowe Pasażera przez okres 5 lat od dnia zaprzestania z korzystania z biletu imiennego.

7. Dane Osobowe Pasażera mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym na ich wezwanie.

8. Pasażer wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Danych Osobowych w związku z rezerwacją, lub nabyciem biletu imiennego za przejazd, oraz w celu prawidłowej realizacji zawartej z Przewoźnikiem umowy przewozu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w państwie rozpoczęcia podróży, tranzytowym i docelowym. W szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. Zmian.)

2. Pasażer przeglądający stronę internetową Przewoźnika celem rezerwacji, zakupu biletów akceptuje powyższy Regulamin Przewoźnika i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Przewoźnika. Regulamin dostępny jest również u kierowcy pojazdu Przewoźnika.

 

Zobacz także: busy Przemyśl Holandia